Sanácia geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže

Spoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. úspešne realizovala množstvo sanácií geologického prostredia už od jej zrodu v roku 2000, odkedy priamo riešila sanačné práce pre také organizácie ako Slovnaft, a.s. Bratislava, Železnice Slovenskej republiky, Continental Matador Rubber, Slovenský plynárenský priemysel, alebo NN Slovakia.

Na základe dlhoročných skúseností vysokokvalifikovaných pracovníkov Vám ponúkame realizáciu sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže na vysokej odbornej úrovni so zohľadnením najnovších odborných a legislatívnych poznatkov.

Pri návrhu variantov sanácie vychádzame z implementácie najvhodnejších a najefektívnejších v súčasnosti dostupných sanačných technológií tak, aby boli ciele sanácie dosiahnuté v čo najkratšej časovej úrovni pri minimálnych finančných nákladoch.Čo je to sanácia geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže?

 • odstránenie príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže
 • obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí
 • odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia

Proces sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže

 • prípravná štúdia sanácie
 • realizácia sanačných prác
 • spracovanie výsledkov sanačných prác

Prípravná štúdia sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže

 • na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia sa hodnotí a posudzuje uskutočniteľnosť sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže
 • analyzujú a navrhujú sa rôzne metodické a technické postupy sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže
 • posudzujú sa riziká jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže
 • posudzuje sa ekonomická efektívnosť jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže

Výsledok sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže


Po realizácií samotných sanačných prác sa vyhotoví záverečná správa, v ktorej sa:
 • dokumentujú a vyhodnocujú výsledky sanačných prác až po dosiahnutie cieľov sanačných prác
 • uvádzajú údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi
 • aktualizuje analýza rizika znečisteného územia
 • navrhne monitorovanie geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov