Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

Spoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. Vám, vďaka bohatým skúsenostiam svojich vysokokvalifikovaných pracovníkov, ponúka realizáciu monitorovania geologických faktorov životného prostredia na vysokej odbornej úrovni so zohľadnením najnovších odborných a legislatívnych poznatkov.


Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia slúži na:
  • objektívne poznanie určených charakteristík životného prostredia a na hodnotenie ich zmien v sledovanom priestore a čase
  • sledovanie vývoja znečistenia počas a po skončení sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaž
  • sledovanie a vyhodnotenie vplyvu stavieb a ľudskej činnosti na geologické prostredie alebo vplyvu geologického prostredia na stavby, ľudské činnosti a ostatné zložky životného prostredia

Využitie monitorovania geologických faktorov životného prostredia
  • V prípade, že sa na vašom území nachádza znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž, bude možné na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika, ktoré preukážu aktuálny stav znečistenia a jeho vplyv na ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu navrhnúť pri priaznivých výsledkoch také opatrenia, ktoré budú finančne menej náročné (napr. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia) bez nutnosti realizácie sanačných opatrení
  • Počas realizácie sanácie horninového prostredia alebo environmentálnej záťaže ako aj po jej ukončení sa sleduje vývoj znečistenia v sledovanom priestore a čase prostredníctvom monitorovania geologických faktorov životného prostredia
  • Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia sa realizuje pred, počas výstavby, ako aj po uvedení stavby do prevádzky tak, aby bolo možné vyhodnotiť možný vplyv stavby na geologické prostredie (napr. výstavba diaľnic, skládky odpadov a pod.)
  • Na skládkach odpadu sa sleduje vývoj zloženia a koncentrácie skládkových plynov