Geologický prieskum životného prostredia

Spoločnosť HGM-Žilina, na základe dlhoročných odborných skúseností s množstvom úspešne vykonaných konkrétnych prípadov, Vám ponúka realizáciu geologického prieskumu životného prostredia a spracovanie analýzy rizika na vysokej odbornej úrovni so zohľadnením najnovších odborných a legislatívnych poznatkov.


Prostredníctvom geologického prieskumu životného prostredia sa:
  • zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde
  • zisťujú a overujú pravdepodobné environmentálne záťaže
  • po potvrdení prítomnosti znečistenia sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká znečistenia s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia
  • získavajú podklady pre vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
  • pri existencii viacerých pôvodcov, stanoví miera spoluúčasti na znečisťovaní, čo umožní prerozdelenie finančných prostriedkov potrebných na vypracovanie geologického prieskumu životného prostredia, následne analýzy rizika a prípadných sanačných opatrení medzi viacerých pôvodcov
  • navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

Využitie geologického prieskumu životného prostredia

  • V prípade, že sa na vašom území nachádza predpokladaná environmentálna záťaž, je možné, že na základe geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika bude daná lokalita z Registra environmentálnych záťaží vymazaná ak sa nepreukáže závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.
  • V prípade, že sa na vašom území nachádza environmentálna záťaž, bude možné na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika, ktoré preukážu aktuálny stav znečistenia a jeho vplyv na ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu navrhnúť pri priaznivých výsledkoch také opatrenia, ktoré budú finančne menej náročné (napr. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia) bez nutnosti realizácie sanačných opatrení
  • Ak ste pôvodcom alebo povinnou osobou a zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, môžete previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako zabezpečíte vykonanie geologického prieskumu životného prostredia (súčasťou je analýza rizika) týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti. Súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia. Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná písomne oznámiť krajskému úradu životného prostredia spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti. (§ 7 zákona č. 409/2011 Z.z.)
  • Ak uvažujete o kúpe nehnuteľnosti, na ktorej v minulosti dochádzalo k manipulácii s látkami škodiacimi vodám (predovšetkým kovmi, alifatickýcmi uhľovodíkmi (ropné látky, chlórované uhľovodíky), halogénmi, aromatickými uhľovodíkmi (benzén, toluén, xylény), chemikáliami, náterovými hmotami, riedidlami a pod.), odporúčame realizáciu geologického prieskumu životného prostredia a analýzu rizika pred uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Prostredníctvom geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika sa zistia a vyčíslia škody na životnom prostredí predchádzajúcim majiteľom (aj v konkurze), ako aj náklady na odstránenie týchto škôd, čím sa zníži kúpna cena o náklady na odstránenie škôd na životnom prostredí