Environmentálne poradenstvo


obrazok

Spoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. Vám ponúka služby odborného poradenstva a konzultácií v oblasti:

  • riešenia problematiky environmentálnych záťaží
  • programovania a riadenia programov a projektov z podporných fondov EÚ, environmentálneho fondu a Recyklačného fondu
  • kúpy nehnuteľnosti, na ktorej v minulosti dochádzalo k manipulácii s látkami škodiacimi vodám, resp. na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž
  • problematiky budovania zdroja pitnej alebo úžitkovej vody
  • budovania čistiarní odpadových vôd s následným odvedením prečistených odpadových vôd do podzemných vôd
  • projektovania stavieb, kde sa uvažuje o odvádzaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích zariadení