KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Nakladanie s odpadmi

V oblasti nakladania s odpadmi a obalmi ponúkame komplexné služby zamerané na zneškodňovanie odpadov prostredníctvom inovatívnych technológií, pri ktorých sa odpad stáva zhodnotiteľným produktom, z ktorého je možné vyrobiť druhotné produkty alebo energiu s cieľom minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.


Spoločnosť HGM-Žilina zabezpečuje služby:
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • nakladanie s ostatným odpadom
 • čistenie odlučovačov ropných látok (ORL)
 • outsourcing odpadového hospodárstva
 • nakladanie s odpadom z obalov
 • outsourcing obalového hospodárstva
 • NEBEZPEČNÉ ODPADY

  V oblasti nakladania s nebezpečným odpadom zabezpečujeme široké spektrum služieb od zberu nebezpečných odpadov od pôvodcov, prepravu až po konečné zhodnotenie resp. zneškodňovanie nebezpečných odpadov. So všetkými nebezpečnými odpadmi nakladáme v plnom súlade s platnou legislatívou vrátane Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – dohoda ADR.

  OSTATNÉ ODPADY

  V oblasti nakladania s ostatným odpadom ponúkame komplexné služby zahrňujúce zber odpadu od pôvodcu, prepravu, skladovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

  ČISTENIE ODLUČOVAČOV ROPNÝCH LÁTOK

  Spoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. zabezpečuje špeciálne priemyselné čistenie odlučovačov ropných látok. Odlučovače ropných látok sú určené pre zachytávanie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch - parkoviská, spevnené plochy, dielne, garáže, čerpacie stanice PHM ...Odlučovač ropných látok sa používa v prípadoch, kde vzniká potreba čistiť odpadové alebo zrážkové vody, alebo kde je nebezpečie znečistenia recipientu pri manipulácii s ropnými látkami.

  Táto oblasť ďalej zahŕňa špeciálne priemyselné čistenie nádrží, zásobníkov, častí technológií a zariadení, potrubných rozvodov, šachiet, vpustí a podobných zariadení a kompletné čistenie chemických aj bežných ležatých kanalizácií.


  Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  (kliknutím sa vybraný § zobrazí)

  Vymedzenie základných pojmov - § 2 Odpad

  (1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.
  (2) Odpadom nie je:
  a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
  b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
  c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom,15) alebo
  d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
  (3) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.
  (4) Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:
  a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,
  b) jej ďalšie používanie je zabezpečené,
  c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,
  d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
  e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,15) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
  f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a
  g) bol udelený súhlas [§ 97 ods. 1 písm. o)].
  (5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise16) alebo vo vykonávacom predpise [§ 105 ods. 3 písm. p)] a ktorý spĺňa tieto kritériá. Osobitné kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:
  a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely,
  b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
  c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v právnych predpisoch a technických normách, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a
  d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
  (6) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
  (7) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
  (8) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)].
  (9) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.8)

  § 3 - Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

  (1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
  (2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
  (3) Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.
  (4) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
  (5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
  (6) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
  (7) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
  (8) Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
  (9) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
  (10) Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
  (11) Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
  (12) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.
  (13) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1.
  (14) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.
  (15) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
  (16) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
  (17) Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v osobitnom predpise.17)

  § 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

  (1) Pôvodca odpadu je:
  a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
  b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
  (2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
  (3) Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.
  (4) Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.