Analýza rizika znečisteného územia


Analýza rizika

Analýza rizika je proces, ktorý plynulo nadväzuje na geologický prieskum životného prostredia, pri ktorom sa overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž (v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 340/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon).

Spoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. sa zaoberá analýzou rizika znečisteného územia už od jej zrodu v roku 2000 v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica a Ministerstvom životného prostredia SR.

Naša spoločnosť bola súčasťou návrhu metodického postupu pre komplexné zhodnotenie zdravotných a environmentálnych rizík. Neskôr sa zúčastňovala nielen na tvorbe príslušnej legislatívy, ale aj priamo riešila desiatky konkrétnych prípadov znečistených území s následnou analýzou rizika.

Spoločnosť HGM-Žilina Vám ponúka spracovanie analýzy rizika na vysokej odbornej úrovni s cieľom charakterizovať existujúce a potenciálne riziká, ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia človeka a zložiek životného prostredia vyplývajúce z danej miery a rozsahu znečistenia zemín, podzemných vôd a stavebných materiálov s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.

Prečo je analýza rizika znečisteného územia potrebná ?

  • Znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia je v mnohých prípadoch zdrojom neprijateľných rizík pre zdravie ľudí a pre životné prostredie. Úplné odstránenie znečistenia je často značne finančne náročné, pričom dosiahnutie „nulového rizika“ (napr. absolútne odstránenie znečistenia) nie je vždy z hľadiska životného prostredia nutné
  • Spracovanie analýzy rizika znečisteného územia je nevyhnutné po ukončení geologického prieskumu životného prostredia (pri ktorom sa overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž) pred návrhom sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže tak, aby bola navrhnutá sanácia len tých kontaminantov a len v tých územiach, kde je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia človeka a zložiek životného prostredia

Využitie analýzy rizika znečisteného územia

  • Analýza rizika znečisteného územia sa využíva hlavne ako podklad pre rozhodnutie orgánov štátnej správy v procese znižovania nepriaznivých účinkov znečistených území alebo environmentálnych záťaží na životné prostredie a zdravie človeka. V zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou návrhu plánu prác pre pôvodcu, povinnú osobu alebo príslušné ministerstvo, ktorý musí obsahovať časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia (súčasťou je analýza rizika), sanácie environmentálnej záťaže a monitorovania geologických faktorov životného prostredia

Výsledkom analýzy rizika znečisteného územia je :

  1. V prípade, že sa analýzou rizika znečisteného územia nepreukáže riziko ohrozenia zdravia človeka, resp. riziko ohrozenia zložiek životného prostredia, nie je potrebná sanácia geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže a navrhne sa finančne podstatne menej náročné monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  2. V prípade preukázania rizika ohrozenia zdravia človeka, resp. rizika ohrozenia zložiek životného prostredia sa stanovia ciele sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže
  3. Následne sa navrhnú a zhodnotia varianty sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže vrátane odhadu finančných nákladov a návrhu nápravných opatrení - optimalizácia sanácie a minimalizácia finančných nákladov