• plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže
 • realizácia geologického prieskumu environmentálnej záťaže
 • vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
 • realizácia sanácie geologického prostredia
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
viac
 • zisťovanie a overovanie znečistenia spôsobeného ľudskou činnosťou
 • zisťovanie a overovanie pravdepodobnej environmentálnej záťaže
 • získavanie podkladov pre analýzu rizika a návrh sanácie znečisteného územia
 • návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia
viac
 • zhodnotenie existujúcich a potenciálnych rizík
 • návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia, alebo návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia
viac
 • odstránenie príčin znečistenia
 • obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí
 • odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia
viac
 • objektívne poznanie určených charakteristík životného prostredia
 • sledovanie vývoja znečistenia počas a po skončení sanácie
 • sledovanie a vyhodnotenie vplyvu stavieb a ľudskej činnosti na geologické prostredie
viac
 • zisťovanie a vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobených predchádzajúcim majiteľom (aj v konkurze)
 • návrh opatrení a vyčíslenie nákladov na odstránenie škôd spôsobených na životnom prostredí
viac
 • životné prostedie
 • geológia
 • nakladanie s odpadmi
viac