Uvažujete o kúpe nehnuteľnosti, na ktorej v minulosti dochádzalo k manipulácii s látkami škodiacimi životnému prostrediu?
napr. pozemku, výrobných priestorov, priemyselného areálu, kde v minulosti dochádzalo k manipulácii s látkami ako: ropné látky, chlórované uhľovodíky, aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, xylény), kovy, chemikálie, náterové hmoty, riedidlá ?
NEPLAŤTE ZA ZÁVAŽNÉ ZNEČISTENIE ÚZEMIA SPÔSOBENÉ PREDCHÁDZAJÚCIM MAJITEĽOM
a
zabráňte aby sa stalo v budúcnosti VAŠOU finančnou záťažou !!!
Pred uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľnosti realizujte
ENVIRONMENTÁLNY AUDIT !!!

Environmentálny audit spočíva v realizácii geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika a jeho výsledkom je:

  • zistenie a vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobených predchádzajúcim majiteľom (aj v konkurze)
  • návrh opatrení a vyčíslenie nákladov na odstránenie týchto škôd

Na základe výsledkov environmentálneho auditu dochádza k ZNÍŽENIU KÚPNEJ CENY NEHNUTEĽNOSTI o náklady potrebné na odstránenie škôd na životnom prostredí spôsobených predchádzajúcim majiteľom.