Ste pôvodcom environmentálnej záťaže alebo jeho právnym nástupcom?
Nachádzate sa v Registri environmentálnych záťaží v časti A, resp. v časti B?

Čo je to "Environmentálna záťaž"?

 • znečistené územie spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, s výnimkou environmentálnej škody (zákon č. 384/2009 Z.z.)

Čo je to "Register environmentálnych záťaží"?

 • V rokoch 2006 – 2008 bola vypracovaná informačná báza pre riešenie problematiky environmentálnych záťaží v podobe Registra environmentálnych záťaží v rámci celoslovenskej úlohy „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR“, na realizácii ktorej sa naša spoločnosť významnou mierou podieľala (okresy Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Ilava, Trenčín, Kysucké Nové Mesto a Čadca).
 • Výsledkom realizácie systematickej identifikácie environmentálnych záťaží SR je Register environmentálnych záťaží, (ďalej „REZ“) časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže), časť B (environmentálne záťaže) a časť C (sanované a rekultivované lokality).
 • REZ obsahuje údaje z celého územia Slovenska, v ktorom sú registrované environmentálne záťaže zoradené podľa ich relatívnej rizikovosti na život a zdravie obyvateľov ako aj poškodenie ekosystémov.
 • V priebehu rokov 2009 – 2013 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pokračuje v procese ďalej a realizuje projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ). SAŽP zavedením IS EZ približuje informácie o záťažiach aj širokej verejnosti (www.enviroportal.sk)
AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ NAŠA SPOLOČNOSŤ ?

Vypracovanie a realizácia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže s prihliadnutím na hospodárske výsledky a dosahy krízy, pričom bude v prípade potreby navrhnuté použitie najefektívnejších a finančne najmenej náročných sanačných technológií.Komplexné odborné posúdenie a realizácia geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika s následným návrhom opatrení s prihliadnutím na minimalizáciu prác a tým aj optimalizáciu finančných nákladov.

V prípade zaradenia do časti A (predpokladaná environmentálna záťaž) je možné, že na základe geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika bude daná lokalita z Registra environmentálnych záťaží vymazaná, ak sa nepreukáže závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

V prípade zaradenia do časti B (environmentálna záťaž) bude možné na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika, ktoré preukážu aktuálny stav znečistenia a jeho vplyv na ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu navrhnúť pri priaznivých výsledkoch také opatrenia, ktoré budú finančne menej náročné (napr. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia) bez nutnosti realizácie sanačných opatrení.

Realizáciu sanácie environmentálnej záťaže v zmysle vypracovaného plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa schváleného harmonogramu sanačných prác.

Poradenstvo a konzultačné služby pri programovaní a riadení programov a projektov z podporných fondov EÚ, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu.


Financie sú dôležité - kde na to vziať peniaze?

 • V zmysle Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží sa celkové finančné prostriedky potrebné na riešenie odporúčaných lokalít v priebehu rokov 2010 – 2015 pohybujú na úrovni cca 137 mil. eur
 • Predpokladá sa, že fondy EU (teda najmä Operačný program Životné prostredie, cieľ 4.4. Riešenie environmentálnych záťaží, vrátane ich odstraňovania) môžu poskytnúť sumu 116 mil. eur, ale len do roku 2013
 • Ďalších 18,5 mil. eur sa od roku 2013 až 2015 plánuje využiť zo štátneho rozpočtu
 • S tretím balíkom sa počíta s vlastnými zdrojmi právnych subjektov s účasťou štátu na roky 2011 – 2015 v sume cca 2,1 mil. eur
 • Oprávnenými prijímateľmi na základe Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie cieľ 4.4. sú MŽP SR a ostatné ministerstvá a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, združenie miest a obcí
 • Problémom, zatiaľ nie celkom doriešeným, je čerpanie prostriedkov fyzickými a právnickými osobami oprávnenými na podnikanie. V tomto prípade je pravdepodobne potrebná tzv. individuálna notifikácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok Európskou komisiou

Definitívne nastavenie procesu odstraňovania environmentálnych záťaží bude vyplývať z mechanizmu určenia zodpovednosti za jestvujúce environmentálne záťaže a povinnosti zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž.

Na základe týchto skutočností bol v októbri 2011 schválený zákon č.409/2011 Z.z. – zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet úpravy zákona č.409/2011 Z.z.

 • Hlavným predmetom tohto zákona je právna úprava povinností právnických osôb a fyzických osôb pri identifikácii environmentálnych záťaží, zodpovednosť za environmentálne záťaže a ich financovanie, pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach environmentálnych záťaží a sankcie za porušenie povinností.
 • Podľa navrhovanej schémy určovania zodpovednosti môže byť za zodpovednú osobu určený buď pôvodca záťaže, jeho právny nástupca alebo štát zastúpený príslušným ministerstvom, s ktorého činnosťou environmentálna záťaž súvisí.

Čo vás čaká v dôsledku schválenia zákona č. 409/2011 Z.z. ?

 • Povinnú osobu bude určovať krajský úrad životného prostredia z vlastného podnetu, alebo na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľností, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, ministerstva, alebo na základe oznámenia podľa § 7 zákona č. 409/2011 Z.z. a povinná osoba má potom povinnosť vypracovať a následne realizovať plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (ďalej len „plán prác“. Pôvodca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a realizáciou plánu prác
 • Návrh plánu prác sa predkladá na schválenie krajskému úradu životného prostredia v nasledovných termínoch :
  - ak ide o environmentálnu záťaž s vysokou prioritou riešenia, tak do 1 roka od nadobudnutia účinnosti zákona, t.j. do 31.12.2012
  - ak ide o environmentálnu záťaž so strednou alebo nízkou prioritou riešenia, tak do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona, t.j. do 31.12.2016
 • Návrh plánu prác obsahuje časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia (ktorého súčasťou je analýza rizika znečisteného územia), sanácie environmentálnej záťaže a monitorovania geologických faktorov životného prostredia, náklady potrebné na realizáciu plánu prác a náležitosti vymedzené v osobitnom predpise
 • Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní po schválení plánu prác zabezpečiť jeho realizáciu
 • O ukončení realizácie plánu prác rozhoduje krajský úrad životného prostredia na základe žiadosti súčasťou ktorej musí byť záverečná správa zo sanácie environmentálnej záťaže, záverečná správa z monitorovania geologických faktorov životného prostredia a správa o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy vypracovaná odborným geologickým dohľadom
 • V prípade, že pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác, neuhradí všetky náklady, resp, nepredloží na schválenie plán prác v požadovaných termínoch, bude sankcionovaná pokutou vo výške od 1 000 do 33 000 €
 • Ak je pôvodca alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, môže previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako zabezpečí vykonanie geologického prieskumu životného prostredia (súčasťou je analýza rizika) týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti :
  súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia. Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná písomne oznámiť krajskému úradu životného prostredia spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti