KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Outsourcing odpadového hospodárstva

Naša spoločnosť ponúka v rámci svojich služieb aj outsourcing odpadového hospodárstva pre podnikateľské subjekty. Outsourcing označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt s možnosťou zabezpečenia daných služieb našimi pracovníkmi.

Spoločnosť HGM-Žilina zabezpečuje návrh technického vybavenia skladového hospodárstva pre nebezpečné odpady, zavádzanie komplexného systému odpadového hospodárstva a služby "ekoinžinieringu".


Služby EKOINŽINIERINGU zahŕňajú:
 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórii
 • poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • vypracovanie plánu havarijných opatrení pre nebezpečné odpady
 • zabezpečenie vašej činnosti z hľadiska legislatívnych predpisov platných v oblasti odpadového hospodárstva
 • vypracovanie dokumentácie, žiadostí a podkladov k vydaniu súhlasu na zhromaždovanie nebezpečných odpadov
 • vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva na základe zákona č. 79/2015 o odpadoch a vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
 • spracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, vedenie evidencie na evidenčnom liste odpadu
 • vedenie evidencie sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie návrhov systémov nakladania s odpadmi vrátane zavádzania ekonomického triedenia odpadov
 • styk s úradmi životného prostredia a iné služby potrebné pre zabezpečenie komplexného balíka ekologickej činnosti podniku