KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Outsourcing obalového hospodárstva

Pre podnikateľské subjekty spoločnosť HGM-Žilina, v rámci svojich služieb, ponúka aj outsourcing obalového hospodárstva. Outsourcing označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt.

V oblasti obalového hospodárstva naša spoločnosť zabezpečuje služby:
  • Zavedenie systému - analýza povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. na podmienky firmy
  • Registrácia firmy na MŽP SR – vypracovanie žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku hlásenie zmien v registračných údajoch na MŽP SR
  • Kontrola značenia obalov v zmysle platných vykonávacích predpisov
  • Vedenie evidencie obalov a odpadov z obalov
  • Návrh spôsobu zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov