KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Obaly a neobaly

Spoločnosť HGM-Žilina poskytuje široké spektrum služieb v oblasti nakladania s obalmi od zavádzania systému, registrácie na MŽP SR, cez vedenie evidencie obalov a odpadov, zabezpečenia zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov až po návrh spôsobu zabezpečenia zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Spoločnosť HGM-Žilina zabezpečuje plnenie povinností vyplývahúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Výrobca vyhradeného výrobku, podľa § 27 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch (kliknutím sa zobrazí)

(1) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
(2) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
(3) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
(4) Výrobca vyhradeného výrobku je povinný:
a) zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
b) ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,
c) zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,
d) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,
f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
i) plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],
j) vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla,
k) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté.

Legislatíva upravujúca povinnosti vyplývajúce z oblasti nakladania s odpadmi a obalmi (kliknutím sa zobrazí)

  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení zákona 91/2016 Z.z. a zákona č. 313/2016 Z.z.,
  • Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za za uloženie odpadov,
  • Vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
  • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.